تعبیر خواب شمع و شمعدان

به گزارش وبلاگ گل یخ، با تعبیر خواب شمع، تعبیر خواب شمعدان، تعبیر خواب شمع روشن کردن و تعبیر خواب خاموش کردن شمع همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب شمع و شمعدان

سرویس سرگرمی - شمع نماد و سمبل روشنایی است بعضی معبرین مانند ابن سیرین شمع را به دولت و نعمت تعبیر و بعضی دیگر به زن و فرزند. البته گفتنی است این را بدانید که در گذشته شمع وسیله ای بسیار پرکاربرد و مهم بوده و در زندگی مردم نقش به سزایی داشته که امروزه با آمدن روشنایی های دیگر بیشتر کاربردی تزیینی برای آن تعریف می گردد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تونی کرسیپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا می گوید:

روشن کردن شمع: یک تولد، دعا کردن

اگر شمعی در میان تاریکی، روشن بود: یافتن، درک یا شهامت در میان ترس، شک و افسردگی، امید. گاهی اوقات به آنچه از عمرمان باقی مانده است اشاره دارد.

تعبیر خواب شمع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.

 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. فرزند
 4. عروسی
 5. فرمانروایی
 6. مهتری وسروری
 7. سرای و خانه
 8. شادی
 9. علم
 10. توانگری و ثروت
 11. عیش و عشرت
 12. کنیزک
 13. زن
 14. چنانکه بیننده بیند

محمدبن سیرین گوید: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شمع و چراغ فرزند بود

تعبیر خواب شمع روشن کردن (شمع افروختن)

محمدبن سیرین گوید: اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد. اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله عظیم زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح بود. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد گردد. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می گردد.
 • اگر بیماری ببیند شفا حاصل می نماید و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد نمود.
 • اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند.
 • برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است.
 • اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست.
 • اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می نماید و بر شما چیره می گردد.
 • شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • روشن کردن شمع: شما دوستان خوبی خواهید یافت
 • بسیار نورانی: شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد
 • یک شمع روشن در دست داشتن: خوشبختی زیاد
 • شمعی که دود می نماید: شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید شمع ها با شعله ای یکنواخت می سوزند، دلالت بر آن دارد که آینده شما بر پایه های محکم پایدار است.
 • اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد نمود و با اقوام خود ملاقاتهایی خوشایند خواهد داشت.
 • اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه ملاقات می نماید.

تعبیر خواب شمع خاموش کردن

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می گردد، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می گردد.
 • اگر خواب ببینید شمعی را فوت می کنید، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند.

لوک اویتنهاو می گوید: خاموش کردن شمع: شما از دوستانتان قهر خواهید کرد

تعبیر خواب شمعدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما از آن جا مایه می گیرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش می یابیم و آسایش می کنیم و تأمین داریم.

خانه و خانواده همه این ها را می تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در رؤیاهای ما اشاره ای است و به خانه و خانواده اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع اقتصادی ما بهبود می یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت و چنان چه شمعدان خرد و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است.

بعضی از معبران نوشته اند شمعدان زن است که اگر نقره ای با شد خوب است. اگر طلائی باشد آن زن از خانواده ای عظیم بیرون آمده است. اگر گلی باشد روستائی یا فقیر است چرا که ممکن است روستائی فقیر نباشد و فقیر هم روستا نشین نگردد.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در شمعدانی، شمع هایی سالم قرار گرفته است، نشانه آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست. اما اگر ببینید در شمعدان ها، شمعی نیست، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد دارد.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب شمع و شمعدان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب شمع و شمعدان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید